Μέθοδος Σπουδών Distance learning

 Μαθήματα, διαλέξεις, εργαστήρια και σεμινάρια διεξάγονται είτε στην κλασική αίθουσα διδασκαλίας είτε εξ αποστάσεως με τη χρήση του διαδικτύου (distance learning). Επίσης πολλές φορές ακολουθείται μικτή μέθοδος διδασκαλίας (blended learning) με τη χρήση δηλαδή των μεθόδων on campus learning και distance learning.

Στην Ελλάδα η μέθοδος που ακολουθείται είναι αυτή του distance learning ενώ ανάλογα με το πρόγραμμα υπάρχουν και εργαστήρια ή και σεμινάρια